Algemene Voorwaarden

1. Via de website www.robmionvastgoed.nl kan een woningzoekende aan Rob Mion Vastgoed bv door middel van digitale verzending van het inschrijfformulier verzoeken om bij Rob Mion Vastgoed bv te worden ingeschreven als woningzoekende.

2. Een woningzoekende wordt door Rob Mion Vastgoed bv voorts niet ingeschreven indien een woningzoekende het inschrijfformulier naar de mening van Rob Mion Vastgoed bv niet volledig (genoeg) heeft ingevuld.

3. Een door Rob Mion Vastgoed bv geaccepteerde inschrijving heeft een geldigheidsduur van 1 jaar, welk jaar ingaat op de dag dat Rob Mion Vastgoed bv te kennen heeft gegeven dat de inschrijving is geaccepteerd. Een geaccepteerde inschrijving vervalt derhalve na verloop van 1 jaar.

4. Indien de inschrijving is geaccepteerd, dan gaat Rob Mion Vastgoed bv aan de hand van de via het inschrijfformulier opgegeven gegevens en voorkeuren op zoek naar woonruimte voor de woningzoekende. Beschikbare woonruimte(n) waarvoor de woningzoekende naar de mening van Rob Mion Vastgoed bv in aanmerking komt, wordt door Rob Mion Vastgoed bv per email en/of per telefoon aan de woningzoekende bekendgemaakt.

5. Indien er zich een beschikbare woonruimte aandient, dan kan de woningzoekende zelf een aanmelding doen voor een bezichtiging per internet of Rob Mion Vastgoed bv telefonisch en/of per email verzoeken om de woonruimte te bezichtigen.

6. Indien het verzoek om bezichtiging door Rob Mion Vastgoed bv wordt gehonoreerd, vindt de bezichtiging vervolgens in bijzijn van een medewerker van Rob Mion Vastgoed bv plaats.

7. Indien de woningzoekende na een bezichtiging aan Rob Mion Vastgoed bv kenbaar maakt de woonruimte te willen huren, dan legt Rob Mion Vastgoed bv de interesse van de woningzoekende, vergezeld van diens inschrijvingsformulier, voor aan de betreffende verhuurder.

8. Na verkregen goedkeuring van de verhuurder ontvangt de woningzoekende van Rob Mion Vastgoed bv (per email of per post) een concept huurovereenkomst tussen de woningzoekende en de betreffende verhuurder.

9. Indien de woningzoekende Rob Mion Vastgoed bv bericht dat hij/zij bereid is om voormelde huurovereenkomst te ondertekenen, dan ontvangt hij/zij van Rob Mion Vastgoed bv een uitnodiging om de huurovereenkomst in persoon te komen ondertekenen.

10. Ondertekening van de huurovereenkomst vindt niet eerder plaats dan nadat Rob Mion Vastgoed bv de volgende artikelen in ontvangst heeft genomen:

• Kopie werkgeversverklaring

• Kopie meest recent loonstrook

• Kopie meest recent bankafschrift met daarop vermeld gestort loon

• Kopie Paspoort/ID van huurder

11. Huurder is verplicht na het tekenen van de huurovereenkomst voor de sleuteloverdracht de volgende betalingen aan Rob Mion Vastgoed bv te hebben voldaan:

• 1 maandhuur als borgstelling

• De 1ste maand huur

• Bemiddelingskosten (Hoogte bemiddelingskosten hangt af van de huurperiode).

12. De relatie tussen de woningzoekende en Rob Mion Vastgoed bv eindigt in ieder geval op het moment dat de woningzoekende (dan: huurder) een huurovereenkomst met de desbetreffende verhuurder is aangegaan. De inschrijving van de woningzoekende komt op dat moment ook automatisch te vervallen.

13. Rob Mion Vastgoed bv is gerechtigd om op ieder moment een reeds door haar geaccepteerde inschrijving ongedaan te maken.

14. Indien er voor de woningzoekende, ondanks een door Rob Mion Vastgoed bv geaccepteerde inschrijving, geen woonruimte wordt gevonden, kan Rob Mion Vastgoed bv hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden geacht. Nadrukkelijk wordt in dit verband bepaald dat een geaccepteerde inschrijving slechts een inspanningsverplichting voor Rob Mion Vastgoed bv jegens de woningzoekende creëert, en dus geen resultaatsverplichting. Ook overigens is Rob Mion Vastgoed bv niet aansprakelijk voor schade van de woningzoekende van welke aard en/of in welke vorm dan ook.

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Powered by Estatik